Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Enginyeria Mecànica    

                            
Segell de qualitat europeu pels programes             Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya
d'enginyeria de nivell de grau
 
 
El títol de grau en Enginyeria Mecànica presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral del graduat en l’ampli ventall d’activitats que actualment desenvolupa el titulat en Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. Aquesta darrera titulació, que s’extingeix amb els graus, es va iniciar a l’EPS el curs 1997/98. Són, doncs, tretze anys d’experiència que avalen l’equip docent de l’EPS. El grau en Enginyeria Mecànica dona accés, entre altres, als màsters universitaris de l’àmbit de les Enginyeries Industrials, amb l'admissió prèvia per part de l’òrgan responsable del màster.
 
El graduat en Enginyeria Mecànica format a l’EPS ha de donar resposta a la flexibilitat i adaptabilitat necessàries de la seua professió, que, a diferència d’altres titulacions d’à mbits més específics, ha d’enfrontar-se a problemes de naturalesa molt diversa.

L’objectiu general del nou títol de grau en Enginyeria Mecànica és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teoricotècniques i les tecnologies que habilitin per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial, emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement. Per instrumentar els estudis, que estan organitzats de forma presencial, l'EPS ofereix:

  • Grups reduïts
  • Avaluació continuada
  • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
  • Tutories individualitzades
  • Incorporació de metodologies actives
  • Pràctiques tutelades en empreses

D'acord amb el pla d'estudis desenvolupat, l'estudiant haurà de cursar 240 crèdits, repartits en quatre cursos de 60 crèdits. El pla d'estudis s'estructura en sis mòduls, i aquests s'organitzen en matèries.